Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Obrady XII sesji VII kadencji Rady Gminy LeśniowiceW dniu 9 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XII sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pan Piotr Deniszczuk Starosta Powiatu Chełmskiego, który przedłożył Informację z realizacji inwestycji drogowych w 2015 r. przez Starostwo Powiatowe ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Leśniowice, Pani Beata Augustynek Radna Rady Powiatu oraz Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach.
    Podczas obrad radni również zapoznali się z Informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa w 2015 r., ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Leśniowice.
     Radni zatwierdzili także Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Leśniowice oraz sprawozdanie finansowe za 2015 r. podejmując uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Leśniowice z wykonania budżetu za 2015 r. oraz udzielili absolutorium Wójtowi Wiesławowi Radzięciakowi, podejmując uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leśniowice z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
    Radni podczas omawianej sesji podjęli również uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2016;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  • wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Leśniowice;
  • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  • określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśniowice;
  • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone