Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Kierownictwo urzęduW dniu 16 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa Urzędu.

Podczas narady rozpatrzona została Informacja z realizacji wydatków jednostek organizacyjnych za III kwartały oraz planowane wydatki w IV kwartale 2017 r. z wyszczególnieniem zadań własnych i zleconych tj.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśniowicach. Omówiona została również Informacja z realizacji uchwały Nr XXI/133/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśniowice za 2016 rok i I półrocze 2017 r. z uwzględnieniem uchwał określających zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. Ponadto zapoznano się z Informacją z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r. Wójta Gminy Leśniowice oraz Przewodniczącego Rady Gminy Leśniowice.

Podczas narady omówione zostały również wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone