Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy LeśniowiceW dniu 23 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.

Podczas posiedzeń komisje dokonały analizy projektów uchwał podatkowych na 2018 r. oraz projektów uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśniowice na 2018 r.
  • powierzenia Wójtowi Gminy Leśniowice uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Leśniowice;
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach;
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok;
  • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśniowice;
  • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  • wyrażenia zgody dla Gminy Leśniowice na dokonanie zamiany nieruchomości

Wszystkie przedłożone projekty uchwał po dyskusjach i wyjaśnieniach komisje zaopiniowały pozytywnie.

Ponadto komisja socjalna na swoim posiedzeniu zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała Roczny Program Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Natomiast komisja gospodarcza zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała Informację z realizacji uchwały Nr XII/82/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśniowice za 2016 rok i I półrocze 2017 r. z uwzględnieniem uchwał określających zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone