Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Obrady XXI sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice
W dniu 29 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XXI sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.

Podczas obrad Radni zapoznali się z Informacją z realizacji uchwały Nr XII/82/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśniowice za 2016 rok i I półrocze 2017 r. z uwzględnieniem uchwał określających zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, a także z Informacją z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r. Przewodniczącego Rady Gminy Leśniowice oraz Wójta Gminy Leśniowice.

Radni podczas omawianej sesji podjęli również uchwały w sprawie:

 • zmian w uchwale budżetowej na rok 2017,
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśniowice,
 • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśniowice na 2018 r.
 • uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018;
 • powierzenia Wójtowi Gminy Leśniowice uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Leśniowice;
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach;
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok;
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśniowice;
 • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
 • wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości;
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkująmieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone