Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. RewitalizacjiW dniu 29 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji, powołanego Zarządzeniem Nr 58/2017 Wójta  Gminy Leśniowice z dnia 20 września 2017 r., w skład którego wchodzą:

  • Teresa Tkaczyk – Przewodniczący Zespołu,
  • Jacek Stańkowski  –członek Zespołu,
  • Iwona Kesler – członek Zespołu,
  • Paweł Bis – członek Zespołu,
  • Waldemar Grudka – członek Zespołu,
  • Krzysztof Kowalczuk – członek Zespołu,
  • Janusz Domański – członek Zespołu,
  • Krzysztof Sitarz – członek Zespołu,
  • Beata Sulej – członek Zespołu.

Celem spotkania Zespołu było zaopiniowanie aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z wyznaczonym systemem realizacji i monitoringu przewidzianego w harmonogramie wdrażania  Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Leśniowice na lata 2016-2023.

Koordynator ds. Rewitalizacji Pani Teresa Tkaczyk przedstawiła zebranym stan wdrażania LPR oraz zapoznała członków zespołu z prowadzonymi działaniami wpisanymi w LPR. 

W toku obrad i dyskusji zaopiniowano pozytywnie projekt obejmujący kompleksowo zadania wpisane w dokument Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Leśniowice na lata 2016-2023 o wspólnym tytule „Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej w Leśniowicach wraz z modernizacją budynku w Majdanie Leśniowskim”, akceptując jednocześnie udział projektu w konkursie dla Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

oprac. Teresa Tkaczyk

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone