Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

XXXVI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego
W dniu 18 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie odbyła się XXXVI Sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego. W obradach sejmiku wzięli udział samorządowcy z terenu województwa lubelskiego naszą gminę reprezentował Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice oraz Pani Lucyna Sak Skarbnik Gminy.
Przyjęty porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy obrad.
3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
7.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego
7.2. zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
7.3. Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
7.4. zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie
7.5. zmiany Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata  2014 - 2020.
8. Debata dotycząca zmian Kodeksu wyborczego i samorządowych ustaw ustrojowych  oraz przyjęcie stanowiska w sprawie zmian w prawie wyborczym do organów jednostek samorządu terytorialnego.
9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Sprawy różne, wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął stanowisko (pobierz treść stanowiska >>>) w sprawie zmian w prawie wyborczym do organów jednostek samorządu terytorialnego. Za przyjęciem stanowisko zagłosowało 16 radnych PO-PSL. Przeciwko było 4 radnych PiS.

Sejmik Województwa Lubelskiego stanowczo sprzeciwia się przyjmowaniu zmian w prawie wyborczym w sposób niezapewniający poszanowanie zasad prawidłowej legislacji, bez zasięgnięcia opinii ekspertów, przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz szerokiej debaty publicznej. Uważa również, że taki tryb prac nad prawem wyborczym zagraża prawidłowości procesu wyborczego i uczciwości ustalania wyników głosowania.

oprac. Paulina Ścibak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone