Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy LeśniowiceW dniu 23 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice, podczas których komisje zapoznały się ze  Sprawozdaniem z pracy Rady Gminy Leśniowice oraz z pracy swoich komisji za 2016 r.

Ponadto komisja socjalna zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr IX/50/2015 Rady Gminy Leśniowice w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.

Komisja zapoznała się także i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone