Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

XVII obrady sesji VII kadencji Rady Gminy LeśniowiceW dniu 23 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XVII obrady sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pani Aleksandra Wiszniewska Przedstawicielka Firmy Studio Plan, Pan Sergiy Skrypka Dyrektor Generalny MPR Sarmatia, Pan Janusz Zgórski z Komisariatu Policji w Żmudzi oraz Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach.

Podczas obrad radni zatwierdzili sprawozdania z realizacji planów pracy za 2016 r.  Rady Gminy Leśniowice i stałych komisji Rady Gminy.

Radni zatwierdzili również Sprawozdania z realizacji uchwały Nr IX/50/2015 Rady Gminy Leśniowice w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.

Podjęte zostały również uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2017;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  • projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
  • uchwalenia Zmiany nr III Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśniowice.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone