Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016–2023 dla Gminy LeśniowiceW dniu 4 stycznia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się kolejne spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z opracowywanym przez Gminę Leśniowice Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata 2016–2023.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, radni oraz pracownicy urzędu gminy.

Podczas spotkania przedstawiciel Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. sporządzającego LPR, Pan Mateusz Bartusek przedstawił  prezentację  nt. ogólnych zagadnień dotyczących Programu Rewitalizacji oraz omówił opracowaną diagnozę do wyznaczania obszaru zdegradowanego na terenie gminy Leśniowice.

Po omówieniu części teoretycznej rozpoczęto część warsztatową podczas której uczestnicy spotkania  opracowali analizę SWOT, obejmującą swoim zasięgiem sołectwa wyznaczone jako obszar zdegradowany oraz wskazali konkretne problemy w sferze społecznej, środowiskowej oraz przestrzenno– funkcjonalnej, które wpływają na degradację każdego z sołectw.

Na zakończenie spotkania wyznaczono obszary  zdegradowane do Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) na lata 2016–2023.

Formularze zgłaszania uwag do Diagnozy oraz zgłaszania działań rewitalizacyjnych dostępne są do pobrania na stronie http://www.lesniowice.lubelskie.pl/ oraz w poniższych linkach.

formularz uwag >>>

formularz zgłoszeniowy zadania rewitalizacyjnego >>>

oprac. Maria Sadurska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone