Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice
W dniu 27 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.
Członkowie komisji rewizyjnej zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym za 2016 r. Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Zakładu Komunalnego, a następnie pozytywnie je zaopiniowali.

Komisja socjalna zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała sprawozdania za 2016 r.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach wraz ze sprawozdaniem z realizacji kalendarza imprez kulturalnych i sportowych oraz sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani za lata 2015 – 2016.

Komisja zapoznała się także i pozytywnie zaopiniowała Informację z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Leśniowice za rok 2016.

Ponadto Komisja zapoznała się oraz pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie: ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśniowice, ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśniowice oraz przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśniowice na lata 2017-2019.

Natomiast Komisja gospodarcza podczas swojego posiedzenia zapoznała się ze sprawozdaniem Gminnego Zakładu Komunalnego za 2016 r., propozycją Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leśniowice na 2017 r. oraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśniowice”. Wszystkie przedłożone dokumenty komisja zaopiniowała pozytywnie.

Ponadto komisja udała się na przegląd dróg gminnych i dojazdowych po okresie zimowym.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone