Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

XVIII obrady sesji VII kadencji Rady Gminy LeśniowiceW dniu 30 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XVIII obrady sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pani Beata Jóźwik Przedstawiciel Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie, Pan Mateusz Bartusek Przedstawiciel Centrum Doradztwa Energetycznego w Mikołowie oraz Pani Aleksandra Wiszniewska Przedstawiciel Firmy Studio Plan i Pan Sergiy Skrypka Dyrektor Generalny MPR Sarmatia.

Podczas obrad radni zapoznali się z Informacją Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie w zakresie zadań realizowanych na rzecz rolników w 2016 r. i planów na rok 2017 oraz Informacją z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Leśniowice za rok 2016.

Zatwierdzili również sprawozdania za 2016 r.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach, Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, a także sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani za lata 2015 – 2016.

Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawie:

 • uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice na lata 2016 - 2023”;
 • zmian w uchwale budżetowej na rok 2017;
 • przyjęcia „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice”;
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
 • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach
 • dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
 • ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśniowice;
 • ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśniowice;
 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśniowice na lata 2017-2019;
 • uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśniowice na 2017 rok;
 • uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśniowice”.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone