Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Obrady XIX sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice
W dniu 25 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XIX sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pan Andrzej Wereszczyński Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Chełmie, który przedłożył Informację o stanie środowiska na obszarze województwa w 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Leśniowice, Pan Ireneusz Krasowski Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Chełmie, który przedłożył Informację z realizacji inwestycji drogowych w 2016 r. przez Starostwo Powiatowe ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Leśniowice, Pani Aleksandra Wiszniewska przedstawicielka firmy Studio Plan,  Pan Sergiy Skrypka Dyrektor Generalny MPR Sarmatia oraz Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach.

Podczas obrad została także przedłożona Informacja z realizacji Programu budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych za 2016 r.

Radni zatwierdzili również sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leśniowice oraz sprawozdanie finansowe za 2016 r. podejmując uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Leśniowice z wykonania budżetu za 2016 r. oraz udzielili absolutorium Wójtowi Wiesławowi Radzięciakowi, podejmując uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leśniowice z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Radni podczas omawianej sesji podjęli również uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2017;
  • stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśniowice w korytarzu lokalizacji ropociągu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśniowice;
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśniowice w korytarzu lokalizacji ropociągu.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone