Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Obrady XX sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice
W dniu 4 września 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XX sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pan Sławomir Buczek Komendant Komisariatu Policji w Żmudzi, Pani Małgorzata Grzegorczuk Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Chełmie, Pani Ewa Szwed z Placówki Terenowej KRUS w Chełmie, Pani Katarzyna Pikor-Bojarczuk z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie, Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach.

Podczas obrad Radni zapoznali się z Informacją Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Leśniowice w 2016 r. i I półroczu 2017 r., Informacją Placówki Terenowej KRUS w Chełmie na temat wypadków na terenie gminy Leśniowice, Informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie w sprawie afrykańskiego pomoru świń w województwie lubelskim.

W dalszej części obrad Radni zapoznali się z Informacją z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017, Informacją z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018, Informacją z realizacji Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśniowice za 2016 r.

Radni podczas omawianej sesji podjęli również uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2017;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  • dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Leśniowice instrumentem płatniczym;
  • przyjęcia Strategii rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź i gminy Huszcza;
  • zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Leśniowice;
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone