Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Zebrania wiejskie
W dniach 11 - 18 września 2017 r. odbyły się zebrania wiejskie sołectw: Wierzbica, Janówka, Leśniowice Kolonia, Plisków, Kasiłan, Sielec, Majdan Leśniowski, Kumów Majoracki, Kumów Plebański, Horodysko, Rakołupy Duże, Nowy Folwark, Rakołupy, Poniatówka, Wygnańce, Alojzów, Sarniak, Teresin i Leśniowice.

W zebraniach uczestniczyli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Monika Durko Sekretarz Gminy, radni z danego okręgu, sołtysi poszczególnych wsi, pracownicy urzędu odpowiedzialni za współpracę z sołectwem, a także mieszkańcy.

Podczas zebrań Pan Wiesław Radzięciak przedstawił informację z wykorzystania środków funduszu sołeckiego za lata 2015-2017 i planu wykorzystania tych środków na 2018 r.  oraz informację z realizacji „Programu budowy i modernizacji dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na lata 2015-2018”.

Następnie po odczytaniu przez poszczególnych sołtysów wniosków w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018 w celu realizacji zadań pod nazwą: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielec" oraz "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rakołupy Małe", sołectwa podjęły uchwały w sprawie zatwierdzenia przekazania środków z funduszu sołeckiego na wyżej wymienione zadania. 

W dalszej części spotkania Wójt omówił sprawy dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich i prosił o wyznaczenie osób odpowiedzialnych za świetlice i remizy OSP, które sprawowałyby opiekę nad tymi obiektami.

Na zakończenie zebrań pracownicy odpowiedzialni za współpracę z sołectwem przedstawili informacje i komunikaty, które dotyczyły podatków i gospodarki odpadami komunalnymi.

Podczas zebrań zgłaszano wnioski dotyczące m.in. naprawy dróg, ustawienia znaków drogowych, odkrzaczeń, remontów remiz lub świetlic wiejskich oraz dyskutowano na tematy dotyczące poszczególnych sołectw.

Należy przyznać, że mimo ważnych spraw podejmowanych na zebraniach wiejskich służących poprawie życia mieszkańców sołectw, jak i całej gminy, społeczeństwo nie uczestniczyło w nich aktywnie. Zatem zapraszamy mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym gminy.

oprac. Paulina Ścibak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone