Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

IV sesja VIII kadencji Rady Gminy LeśniowiceW dniu 29 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice. W sesji uczestniczyli zaproszenie goście w osobach: Pan Bogusław Kudyba Radny Rady Powiatu w Chełmie.
Podczas obrad Radni zapoznali się z Informacją z realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśniowice za 2018 r. z uwzględnieniem uchwał określających zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.

W dalszej części obrad przyjęto plan pracy Rady Gminy na 2019 r. oraz plany pracy komisji rewizyjnej, skarg, wniosków i petycji, społecznej oraz gospodarczej.

Następnie przyjęto plany pracy na 2019 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Samorządowego Ośrodka Kultury.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie:

 • zmian w uchwale budżetowej na rok 2019;
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
 • uchylenia uchwały Nr XXII/160/2001 Rady Gminy Leśniowice z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso;
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Leśniowice;
 • upoważnienia Wójta Gminy Leśniowice do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności w Gminie Leśniowice”;
 • zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Leśniowice;
 • ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych Rady Gminy Leśniowice oraz zwrotu kosztów podróży służbowych;
 • ustalenia wysokości diet dla sołtysów;
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
 • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Leśniowice;
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019;
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2019 – 2020.
oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2019 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone