Strona Główna >>>

Historia Gminy Leśniowice

  Najstarsze ślady osadnictwa na obszarze dzisiejszej gminy Leśniowice pochodzą ze środkowej epoki kamienia - mezolitu. Infiltracja osadnicza nasiliła się tu w młodszej epoce kamienia - neolicie, potem zasiedlano ten rejon ze zróżnicowaną intensywnością. Najsilniej zaznaczyło się na tym obszarze osadnictwo pradziejowe neolityczne i wczesno średniowieczne. Dobrze rozwinięta sieć rzeczna stworzyła na terenie obecnej gminy Leśniowice korzystne warunki dla rozwoju osadnictwa.

    Gmina Leśniowice w dzisiejszym kształcie powstała w 1973 r. z połączenia różnych miejscowości o odrębnych dziejach historycznych, posiadających różne funkcje i różne powiązania administracyjne na przestrzeni lat.  Stanowi mozaikę są siadujących ze sobą miejscowości powiązanych siecią dróg, współtworzących ciekawy krajobraz ze śladami pięknych niegdyś założeń parkowo - dworskich.

    Miejscowość Leśniowice wzmiankowana była już w 1434 r., jako jedna z większych miejscowości w gminie Rakołupy (w 1916 r. 318 mieszkańców, w tym 21 Żydów) należała do parafii rzymsko - katolickiej w Kumowie. Obecnie, jako miejscowość gminna zamieszkała jest przez 366 osób (wg stanu na 2000 r.).

    Najliczniej zamieszkałą miejscowością w gminie jest Sielec, który może poszczycić się dawną świetnością i ciekawą historią sięgającą czasów średniowiecza. W końcu XVI w. Mikołaj Uhrowiecki, właściciel Sielca, w miejscu dawnego, niewielkiego zamku rodziny Smoków herbu Ślepowron, wzniósł zespół warowny otoczony murami obronnymi i fosą. W 1690 r. Sielec przeszedł w ręce Rzewuskich - możnego rodu magnackiego. W pobliskim Kumowie Plebańskim - na cmentarzu w kaplicy grobowej, spoczywają prochy Wacława Piotra Rzewuskiego - ostatniego hetmana polnego koronnego wolnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów - zmarłego w Sielcu, w 1779 r.

    W połowie XIX w. w miejscu zamku Uhrowieckich Rzewuscy wznieśli murowany dwór, który został spalony przez Kozaków w 1915 r., podczas pierwszej wojny światowej. W trzy lata później dwór został częściowo odbudowany.  Ostatnim właścicielem Sielca był Tadeusz Rzewuski - żołnierz AK, który zginął w 1944 r. W obrabowanym i zdewastowanym po wojnie dworze Rzewuskich mieści się obecnie szkoła podstawowa, a nad zdziczałym parkiem wznosi się na kolumnie XVII - wieczna figura Najświętszej Marii Panny Assunty. Z dawnego zamku zachowała się dolna partia północno - zachodniej bastei i fragment muru obronnego.

        Sielec w 1916 r. należał do gminy Rakołupy, zamieszkały był wówczas przez 703 osoby (w tym 154 Żydów) i nadal się rozwijał. W 1926 r. mieszkało tu już 876 osób. W swojej powojennej historii miejscowość była także siedzibą gminy. Obecnie w Sielcu mieszka 557 osób (2000 r.) i jest to najwyższa liczba mieszkańców miejscowości na terenie gminy Leśniowice.

    Kumów Plebański - dawny gród wzmiankowany w 1204 r., już od średniowiecza był własnością rzymsko - katolickich biskupów chełmskich, którzy wznieśli tu letnią rezydencję. Z budowli tej zachował się jedynie zarys fundamentów w otoczeniu dawnego założenia parkowego.

    Obecny kościół parafialny p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny wybudowany został w 1826 r. w miejscu istniejących tu kolejno od 1413 r. trzech drewnianych świątyń, z których dwie spłonęły w pożarze, a trzecia została rozebrana na początku XIX w., w związku zaplanowaną budową kościoła murowanego.  Klasycystyczna, okazała budowla została rozbudowana w 1907 r. w stylu barokowym i wyposażona w późnobarokowy, XVIII - wieczny ołtarz.
Na cmentarzu parafialnym znajduje się kaplica grobowa rodziny Rzewuskich, niegdyś właścicieli sąsiedniego Sielca.

    Kumów Plebański, zamieszkały w 1916 r. przez 589 osób, należał niegdyś do gminy Rakołupy. Dzisiejsza wieś ze śladami dawnej świetności, zamieszkała jest zaledwie przez 167 osób (2000 r.).

    Najstarszą, wczesnośredniowieczną metrykę na terenie gminy ma grodzisko Horodysko (osada powstała w XII - XIV w.).

    Historię sięgającą XV wieku posiadają miejscowości:

 • Rakołupy (130 mieszkańców) - od 1540 r. parafia prawosławna. W 1916 r. siedziba gminy zamieszkała przez 524 osób, w tym 92 Żydów.
 • Plisków w dawnej gminie Rakołupy.
 • Wierzbica i Wygnance powiązane niegdyś z gminą Wojsławice.
 • Miejscowości te zamieszkuje od 236 osób (w Horodysku) do 95 osób w Wygnańcach.

    Następnie pojawiają się wzmianki o Kasiłanie.  W 1916 r. należał do gminy Rakołupy, zamieszkały był wówczas przez 367 osób, w tym 45 Żydów. Obecnie, w 2000 r. Kasiłan liczy 214 mieszkańców.
    W końcu XVIII i na początku XIX wieku pojawiają się miejscowości:

 • Majdan Leśniowski (300 mieszkańców, dawniej - 357, w tym 62 Żydów),
 • Janówka (114 mieszkańców),
 • Kumów Majoracki (352 mieszkańców)
 • Politówka (124 osób), położone niegdyś w gminie Rakołupy,
 • Teresin (220 mieszkańców) z d. gminy Wojsławice.

Najmłodsze miejscowości - datowane na 1 poł. XX wieku, to:

 • Alojzów (265 mieszkańców), dawniej przynależny do gminy Wojsławice,
 • Dębina (113 osób) - w 1961 r. położona w niegdyś gminie Sielec,
 • Kolonia Leśniowice (109 mieszkańców),
 • Nowy Folwark (73 osoby) - d. gmina Rakołupy, od 1954 r. GRN w Horodysku, a następnie, od 1961 r. w gminie Leśniowice,
 • Kolonia Plisków (67 mieszkańców),
 • Poniatówka (185 mieszkańców), d. Kol. Wygnance należąca do GRN w Sarniaku, a następnie w Turowcu,
 • Rakołupy Duże - GRN w Horodysku, od 1961 r. GRN w Leśniowicach.
 • Rakołupy Małe - GRN w Horodysku, od 1961 r. GRN w Leśniowicach
 • Sarniak (117 mieszkańców) W 1938 r. mieszkały tam 374 osoby. W 1954 r. siedziba GRN, w 1961 r. miejscowość należała do GRN w Turowcu.

    Osadnictwo na terenie dzisiejszej gminy rozwijało się nierównomiernie na przestrzeni lat.  W dziejach historycznych były dla tych terenów okresy łaskawsze, niż obecnie. Ważniejsze trakty komunikacyjne omijają gminę, co wpływa hamująco na jej rozwój gospodarczy.  Walorem gminy w tej sytuacji jest jej bogata historia, ciekawy krajobraz, zdrowe powietrze i ekologiczne rolnictwo.
    Układ dróg lokalnych kształtował się wraz z powstawaniem nowych siedlisk i nowych wsi wzdłuż dróg łączących starsze ośrodki osadnicze. Większość miejscowości posiada rzędowy układ zabudowy (po obu stronach drogi) z tradycyjnym układem siedlisk. W latach 1975 - 1998 w Polsce obowiązywał dwustopniowy podział administracyjny, kraj był podzielony na 49 województw. Gmina Leśniowice należała do województwa chełmskiego. W wyniku reformy administracyjnej w 1998 r. przywrócono dawne powiaty, powstało 16 dużych województw.  Gmina wróciła do dawnego powiatu chełmskiego w województwie lubelskim.

 

Do Góry

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas


Do Góry

Strona Główna