Strona Główna>>>

Wydarzenia
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 


       

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśniowicach realizuje zadania zawarte w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Komisja powołana została Zarządzeniem nr 7/1/2019 Wójta Gminy Leśniowice z dnia 24 stycznia 2019 r.w składzie:

    - Pani Monika Mazur - Przewodnicząca;

    - Ks. Jacenty Sołtys - Z-ca Przewodniczącej;

    - Pani Beata Radecka - Pełnomocnik Wójta;

    - Pani Małgorzata Hałaj - Sekretarz;

    - Pani Jolanta Jagnicka - Członek;

    - Pan Stefan Prokop - Członek;

    - Sierż. szt. Andrzej Kulbicki -Członek

 

Do głównych zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśniowicach należy:

    - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu;

   - zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

   - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

    - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok  (uchwała z załącznikiem >>>)

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2019 - 2020
(uchwała z załącznikiem i preliminarzem >>>)


Informacja o dofinansowaniu wypoczynku zimowego i letniego
w 2019 roku Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśniowicach


regulamin>>>

wniosek>>>

sprawozdanie>>>
 


 Do Góry

Strona Główna>>>