Strona Główna>>>

Ogłoszenia

 
AKTUALNE

Ogłoszenie (20.01.2017)

Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia w dniu 17 stycznia 2017 r. konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Leśniowice w 2017 roku"

ogłoszenie >>>


Ogłoszenie (30.12.2016)

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Leśniowice w 2017 roku

ogłoszenie >>>
Formularz zgłoszeniowy w formie edytowalnej >>>Informacja

    System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.
     Każdy, kto zgubił dokumenty lub komu zostały one skradzione powinien jak najszybciej zastrzec je w Banku, gdyż dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem.


więcej na:

dokumentyzastrzeżone.pl >>>

oraz

zastrzegam.pl >>>


Ogłoszenie (20.12.2016)

dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Leśniowice w 2017 roku

ogłoszenie >>>
wzór oferty >>>


ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 4
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2016 r. 
(19.12.2016)

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

pobierz >>>


Ogłoszenie (19.12.2016)

W związku ze zbliżającym się w okresie jesienno-zimowym sezonem grzewczym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chełmie przesyła komunikat oraz informację dotyczącą obowiązku usuwania śniegu i lodu zalegającego na dachach obiektów budowlanych.

komunikat >>>

informacja >>>

Protokół (2.11.2016)

sporządzony w dniu 2 listopada 2016 r. z konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

więcej >>>

Ogłoszenie (17.10.2016)

Wójt Gminy Leśniowice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Rocznego Program Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok".

więcej >>>Informacja z otwarcia ofert
(6.10.2016)

złożonych w postępowaniu na „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 1+000 do
km 2+200 i od km 3+300 do km 3+700 w miejscowości Sarniak, zniszczonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w 1014 roku -etap III"

więcej >>>

Informacja z otwarcia ofert(6.10.2016)

złożonych w postępowaniu na „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 0+000 do
km 1+000 w miejscowości Sarniak, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2014 roku -etap II."

więcej >>>Informacja (20.09.2016)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na „Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków budynków użyteczności publicznej
zlokalizowanych na terenie Gminy Leśniowice"

więcej >>>


Ogłoszenie (14.09.2016)

Wójt Gminy Leśniowice zaprasza do składania ofert na „Opracowanie dokumentacji projektowo- technicznej oraz sporządzenie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego na wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Leśniowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 z zakresu działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego".

więcej >>>

Ogłoszenie (7.09.2016)

Wójt Gminy Leśniowice zaprasza do składania ofert na „Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków budynków użytechnościpublicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Leśniowice"

więcej >>>
zapytanie ofertowe >>>

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Leśniowice oraz Placówka Terenowa KRUS w Chełmie zwraca się z prośbą o zwiększenie bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.


więcej >>>


regulamin >>>
harmonogram >>>

KOMUNIKAT Starosty Chełmskiego
z dnia 9 maja 2016 r.
do właścicieli lasów prywatnych

o konieczności zwalczania nadmiernie pojawiających się szkodników owadzich - Kornika ostrozębnego.


treść komunikatu >>>

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Leśniowice informuję, że w roku bieżącym na terenie woj. lubelskiego zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa w wylosowanych gospodarstwach rolnych.


więcej >>>
ogloszenie nr 1 >>>
ogloszenie nr 2 >>>
I N F O R M A C J A


Chełmskie Organizacje Pozarządowe zapraszają do korzystania z bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Chełma i powiatu chełmskiego.więcej >>>I N F O R M A C J A

Chełmskie Organizacje Pozarządowe zapraszają do korzystania z bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Chełma i powiatu chełmskiego.więcej >>>

Ogłoszenie (18.01.2016)

Uprzejmie informuję, że w wyniku rozstrzygniętego w dniu 27 stycznia 2016 r. konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Leśniowice w 2016 roku wybrana została oferta Klubu Sportowego „Astra" w Leśniowicach na
kwotę 50 000 zł.

więcej >>>

Ogłoszenie (18.01.2016)

Wójt Gminy Leśniowice informuję, że w roku bieżącym na terenie woj. lubelskiego zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

więcej >>>
plakat >>>
    

 
 

Do Góry

Strona Główna>>>