Strona główna

O G Ł O S Z E N I A

A K T U A L N EN I E A K T U A L N E

Konsultacje społeczne

       Na podstawie § 1 ust. 2 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Leśniowice, stanowiących załącznik do uchwały Rady Gminy Leśniowice nr IV/22/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. ogłaszam, że w dniach od 28 lutego 2019 r. do dnia 14 marca 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Leśniowice, zgodnie z zarządzeniem nr 22 Wójta Gminy Leśniowice z dnia 28 lutego 2019 r.
Ogłoszenie

       Wójt Gminy Leśniowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Leśniowice w 2019 rokuOgłoszenie


       Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia w dniu 25 stycznia 2018 r. konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Leśniowice w 2018 roku".


Ogłoszenie


       Wójt Gminy Leśniowice ogłasza nabór kandydatów na na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Leśniowice w 2018 roku
Ogłoszenie

       Wójt Gminy Leśniowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Leśniowice w 2018 roku od terminu rozstrzygnięcia konkursu do 15 grudnia 2018 r.
Ogłoszenie


       PROTOKÓŁ sporządzony w dniu 26 października 2017 r. z konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.


Ogłoszenie


       Wójt Gminy Leśniowice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Rocznego Program Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok". Uwagi proszę przesyłać drogą mailową na adres: lesniowice@zgwrp.org.pl lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Leśniowice do dnia 19 października 2017 r. na załączonym formularzu.


Informacja dotycząca cechowania drewna
na terenie Gminy Leśniowice


       Cechowanie drewna pozyskanego z lasów prywatnych na terenie Gminy Leśniowice, jego legalizacja oraz ustalanie zadań dla właścicieli lasów np. wyznaczanie drzew do wycięcia następować będzie w każdą środę od godziny 9.00 w terminie od l października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Nabór do Terytorialnej Służby Wojskowej

        Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie informuje, że prowadzony jest nabór ochotników do pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej. Wszystkie chętne osoby prosimy o składanie wniosków.


   O G Ł O S Z E N I E


    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.12.2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Ważne zmiany na rynku hazardowym od 1 kwietnia

1 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych. Zwiększy ona ochronę graczy i ograniczy szarą strefę w gospodarce.APEL
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
do hodowców drobiu


Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Ogłoszenie (2.01.2017)

Wójt Gminy Leśniowice informuje, że Uchwałą Nr XV/97/2016 Rady Gminy Leśniowice z dnia 24 listopada 2016 r. zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśniowice na okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.


Informacja

    System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.
     Każdy, kto zgubił dokumenty lub komu zostały one skradzione powinien jak najszybciej zastrzec je w Banku, gdyż dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem.


więcej na:

dokumentyzastrzeżone.pl >>>

oraz

zastrzegam.pl >>>

Apel o pomoc finansową dla powiatu chojnickiego
na usuwanie skutków nawałnicy 


        Wójt Gminy Leśniowice zachęca wszystkich, którzy chcą i mają możliwość udzielenia pomocy poszkodowanym w wyniku kataklizmu, który w ciągu pół godziny zmiótł z terenu powiatu chojnickiego blisko 16 tys. ha lasów, pozbawił dorobku całego życia kilkaset rodzin, pozostawił ogromne zniszczenia w tysiącach gospodarstw domowych i rolnych.
O G Ł O S Z E N I E

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie informuję, że planowana jest realizacja II edycji szkolenia z kobietami - ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz-samoobrony od września 2017 roku. Więcej w poniższym linku.

więcej >>>

Wójt Gminy Leśniowice zaprasza do składania opracowania koncepcji wizualizacji zagospodarowania zdegradowanej przestrzeni publicznej w Leśniowicach.

zaproszenie >>>
mapa stadionu i toczenia >>>
© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone