Strona Główna>>>

PROJEKT PROGRAMU
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
NA LATA
2014 – 2020
PROJEKT SYSTEMU
PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH
W POLSCE W LATACH 2015-2020

ROLNICTWO

 

AKTUALNE

Ogłoszenie (27.07.2018)


Poniżej zamieszczono informację dot. zatrudniania pracowników w gospodarstwie rolnym do prac sezonowych.

ogłoszenie >>>


Komunikat (6.06.2018)


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie przekazuje treść opublikowanej w dniu dzisiejszym Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/834 z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniającej decyzje wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 140/89 z dnia 6 czerwca 2018 r.) oraz informacje dla hodowców świń dotyczące zasad utrzymywania świń w gminach, które znajdują się w obszarze objętym
ograniczeniami.


decyzja KE >>>
informacja GIW >>>
ulotka >>>

Komunikat (9.05.2018)


Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji
.

komunikat >>>

Komunikat (7.05.2018)


MONITOROWANIE I NADZÓR NAD UPRAWĄ TYTONIU
ORAZ PRODUKCJĄ I ZBYCIEM SUROWCA TYTONIOWEGO


komunikat >>>


OGŁOSZENIE(13.03.2018)
        Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1737) informuje, że w dniach 20 - 30 marca 2018 r. na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
więcej >>>

OGŁOSZENIE
(11.12.2017)
        Na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 623) z dniem 1 września 2017 r. powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Jest to nowa instytucja w sektorze rolnym, która zastąpiła Agencje Rynku Rolnego oraz Agencję Nieruchomości Rolnych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa został utworzony m.in. z potrzeby wsparcia działań i projektów służących podnoszeniu konkurencyjności polskiegorolnictwa zarówno w kraju, jak i za granicą.
więcej >>>


Komunikat

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Komunikat

    Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623).ogłoszenie >>>
pismo PIW w Chełmie >>>
ulotka >>>
program asekuracji >>>


OGŁOSZENIE(17.07.2017)
    Wójt Gminy Leśniowice informuje, że na terenie województwa lubelskiego już w sąsiednim powiecie włodawskim odnotowano ognisko afrykańskiego pomoru świń.
ogłoszenie >>>
pismo PIW w Chełmie >>>
ulotka >>>
program asekuracji >>>


OGŁOSZENIE(28.06.2017)


Komunikaty Wojewódzkiego Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Chełmie dotyczące zwalczania chorób i szkodników na ziemniakach oraz ulotka dotyczącą Barszczu Sosnowskiego.

alternarioza ziemniaka >>>
stonka ziemniaczana >>>
zaraza ziemniaka >>>
Barszcz Sosnowskiego >>>


OGŁOSZENIE(22.06.2017)


List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypominający o przestrzeganiu
zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki dorosłych
podczas lata i nie angażowaniu do prac szczególnie niebezpiecznych.


więcej >>>OGŁOSZENIE(10.06.2017)


Ulotka Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF)
OGŁOSZENIE
(7.02.2017)


Uprzejmie informuję, żę każdy rolnik w przypadku sprzedania, zezłomowania lub wycofania z użytku opryskiwacza powinien zgłosić ten fakt do WIORiN w Lublinie.

Oświadczenie o sprzedaży lub złomowaniu opryskiwacza >>>


APEL
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
do hodowców drobiu
(4.01.2017)


Uprzejmie informuję, żę każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.


więcej >>>OGŁOSZENIE
(15.11.2016)


Uprzejmie informuję, żę każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.


więcej >>>

OGŁOSZENIE(10.11.2016)


Wójt Gminy Leśniowice oraz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Chełmie
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U z 2016 poz. 1605),
informuje o konieczności dokonania i złożenia spisu stanu stada.

więcej >>>


OGŁOSZENIE(30.09.2016)


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił stawkę i zasady uruchamiania pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.


więcej >>>


KOMUNIKAT(6.05.2016)


Plantacjom pszenicy ozimej zagraża septorioza paskowana liści pszenicy. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania septoriozy paskowanej liści na pszenicy ozimej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.


więcej >>>

KOMUNIKAT(6.05.2016)


Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.


więcej >>>


INFORMACJA (20.04.2016)


Agencja Rynku Rolnego informuje o terminie składania wniosków do materiału siewnego.


więcej >>>

KOMUNIKAT(20.04.2016)


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina:
16 maja 2016 r. upływa termin składania wniosków o przyznaniepłatności bezpośrednich za 2016 rok


więcej >>>

KOMUNIKAT – kwiecień 2016 r
CHROŃMY PSZCZOŁY PRZED ZATRUCIEM 
(20.04.2016)

Stosując chemiczne środki ochrony roślin należy postępować zgodnie
z wymogami Integrowanej Ochrony Roślin


więcej >>>

NIEAKTUALNE


Informacja

w sprawie nadzwyczajnego wsparcia w sektorze mleka i wieprzowiny (28.02.2015)

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r. rozpoczęła przyjmowanie wniosków o udzielenie wsparcia roducentom mleka i wieprzowiny.


więcej >>>


Informacja o zmianie przepisów dotyczących zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej (25.02.2015)

więcej >>>

Komunikat w sprawie dopłat do materiału siewnego (09.04.2015)

więcej >>>


Ankietowe badania rolne (03.03.2014)

Urząd Statystyczny w Lublinie zwraca się do Państwa z prośbą o udział w badaniach statystyki publicznej z zakresu rolnictwa.

więcej >>>


Apel Prezesa Krus skierowanego do rolników (02.02.2015)


więcej >>>

Uwaga producenci owoców i warzyw! (29.10.2014)

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dziś, tj. od 29 października 2014 r. producenci
owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą
składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę
producenta, Oddziału Terenowego ARR.

więcej >>>

    

 
 

Do Góry

Strona Główna>>>