Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Baza Gminnych Organizacji Pozarządowych

Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe

 

Nazwa organizacji:

Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe

adres:

Leśniowice 21a

22-122 Leśniowice

telefon:

82 567 54 94

e-mail:

sos.lesniowice@op.pl

organizacja pożytku publicznego (1%)

nie

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Agnieszka Raczyńska - Prezes Zarządu

 2. Lilia Śliwińska - Wiceprezes Zarządu

 3. Halina Staniuk - Sekretarz Zarządu
 4. Iwona Kesler - Skarbnik Zarządu
 5. Barbara Szałacka - Członek Zarządu
 6. Stanisław Drogomirecki - Członek Zarządu

Cele statutowe:

 1. prowadzenie działalności oświatowej na rzecz mieszkańców gminy;
 2. powoływanie, prowadzenie i wspieranie działalności publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów oraz innych szkół o uprawnieniach szkół publicznych;
 3. organizowanie i rozwijanie oraz finansowe, rzeczowe i ideowe wspieranie edukacji dzieci i młodzieży;
 4. promocja i popieranie przedsięwziąć przyczyniających się do podniesienia jakości edukacji;
 5. działalność kulturalna w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży;
 7. wspieranie wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi;
 8. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;
 9. wspomaganie instytucji i placówek edukacyjno-oświatowych w zakresie utrzymania i modernizacji obiektów;
 10. uczestniczenie w programach pomocowych i bilateralnych Unii Europejskiej oraz innych organizacji z nią współpracujących;
 11. współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy, wsi;
 12. dbałość o rozwój działalności sportowej i kulturalnej na terenie gminy;
 13. współudział w inicjowaniu i koordynacji działań podejmowanych przez gminę na rzecz ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego, ochrony zdrowia i opieki społecznej;
 14. promowanie działalności krajoznawczo-turystycznej;
 15. pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowych;
 16. współpraca z władzami Gminy Leśniowice.


© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone