Strona Główna>>>

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

 

W dniu 9 marca 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa na realizację projektu „Budowa drogi gminnej Nr 004975L od km 0+000,00 do km 1+655,14 w miejscowości Kolonia Plisków”. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu 01/RPOWL/ Oś priorytetowa V Transport Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

W chwili obecnej droga ma charakter drogi gruntowej o ukształtowanym korpusie i profilu podłużnym, funkcjonującej głównie na podbudowie żużlowej oraz odcinkami na podbudowie gruntowo – cementowej. Droga cechuje się bardzo złym stanem nawierzchni oraz zmienną szerokością pasa drogowego, co w znacznym stopniu utrudnia komunikację i komfort podróżowania.

Bezpośrednimi produktami realizacji projektu będzie:

1) Wybudowana droga gminna – 1 655,14 km

2) Wybudowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 30 szt.

3) Wybudowane skrzyżowania – 2 szt.

4) Wybudowane inne obiekty infrastruktury drogowej  - 1 szt.

W dniu 12 kwietnia 2010 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu na roboty budowlane inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej Nr 004975L od km 0+000,00 do km 1+655,14 w miejscowości Kolonia Plisków”. W odpowiedzi na przetarg wpłynęły 3 oferty.

Rozstrzygnięcia przetargu oraz wyboru wykonawcy zadania dokonano w dniu 19 kwietnia 2010 r. Realizacja przedmiotowej inwestycji została powierzona Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. w Chełmie. Podpisanie umowy w sprawie realizacji inwestycji oraz przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 4 maja 2010 r.

W dniu 10 listopada 2010 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji.

Całkowita wartość projektu wyniosła 998 677,97 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 499 338,98 zł, co stanowi 50 % wydatków kwalifikowanych.

 

www.europa.eu.int

www.rpo.lubelskie.pl


 


Droga w Kolonii Plisków stan przed realizacja projektu


   


Inwestycja w trakcie realizalcji


    


Odbiór drogi w Pliskowie

 

      

 


Otwarcie drogi w Kolonii Plisków


 

        
 

  

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>