Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Obrady II sesji VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice


dniu 12 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady II sesji VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice.

Podczas obrad Radni ustalili stawki podatków na 2019 rok.

Ponadto podczas omawianej sesji Radni podjęli uchwały w sprawie:

  • wyrażenia zgody dla Gminy Leśniowice na nabycie nieruchomości;
  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2018;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  • uchylenia uchwały Nr IX/55/2015 Rady Gminy Leśniowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty oraz zwolnień z opłaty od posiadania psów;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Leśniowice;
  • wyrażenia zgody dla Gminy Leśniowice na dokonanie zamiany nieruchomości;
  • przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone