Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzeduW dniu 12 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.

Na posiedzeniu przedłożona została propozycja dotycząca organizacji Gminnego Święta Kobiet. Zapoznano się także ze sprawozdaniem z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice XV/95/2016 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017. Ponadto przedstawiona została propozycja Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśniowice na 2018 r.  oraz  informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Leśniowice za rok 2017.

Podczas narady omówione zostały również wnioski z poprzedniego kierownictwa i sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone