Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenia stałych komisji
Rady Gminy Lesniowice


W dniu 15 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice, podczas których komisje zapoznały się ze  Sprawozdaniem z pracy Rady Gminy Leśniowice oraz z pracy swoich komisji za 2017 r.

Członkowie komisji rewizyjnej zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym za 2017 r. Samorządowego Ośrodka Kultury  a następnie pozytywnie je zaopiniowali.

Natomiast Komisja gospodarcza podczas swojego posiedzenia zapoznała się z propozycją Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leśniowice na 2018 r. a następnie pozytywnie ją zaopiniowała.

Komisja socjalna zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała sprawozdania za 2017 r.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach wraz ze sprawozdaniem z realizacji kalendarza imprez kulturalnych i sportowych oraz sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 r.

Ponadto komisja socjalna zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr  XV/95/2016  Rady Gminy Leśniowice w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.

Komisja socjalna zapoznała się także i pozytywnie zaopiniowała Informację z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Leśniowice za rok 2017.


oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone