Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

XXIII obrady sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice
W dniu 22 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XXIII obrady sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pani Joanna Mazurek Naczelnik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie.

Podczas obrad radni zapoznali się z Informacją Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie w zakresie zadań realizowanych na rzecz rolników w 2017 r. i planów na rok 2018 oraz Informacją z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Leśniowice za rok 2017.

Radni zatwierdzili również sprawozdania za 2017 r.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 r., a także sprawozdanie z  pracy Rady Gminy Leśniowice za 2017 r. oraz sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej, Socjalnej i Gospodarczej za 2017 rok.

Ponadto radni przyjęli Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr XV/95/2016 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.

Na obradach sesji podjęte zostały uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2018,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach,
  • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  • projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/118/2017 Rady Gminy Leśniowice z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe,
  • uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśniowice na 2018 rok
  • uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków   na terenie gminy Leśniowice,
  • podziału gminy Leśniowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  • podziału Gminy Leśniowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone