Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umowy na modernizacje drogi w Rakołupach Małychdniu 30 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi publicznej w miejscowości Rakołupy Małe - etap I od km 0+000 do km 0+500 pod hasłem „100 km dróg na stulecie niepodległości" pomiędzy Gminą Leśniowice reprezentowaną przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. przy udziale Pana Franciszka Dobruka inspektora nadzoru.

W ramach przedmiotowej umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania:

  • dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego
  • górnej warstwy podbudowy z niesortu kamiennego
  • warstwy wiążącej oraz nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej
  • wzmocnienia poboczy wraz z planowaniem i obsianiem

Termin wykonania inwestycji przypada na dzień 30 lipca br.

oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone