Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice
dniu 9 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.

Podczas posiedzenia wszystkie komisje dokonały analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Leśniowice i sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz zapoznały się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do w/w sprawozdania.

Komisja Rewizyjna nie wnosząc uwag do przedłożonych materiałów podjęła uchwałę w sprawie opinii z wykonania budżetu gminy za 2017 r. oraz wniosku skierowanego do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Natomiast Komisja Socjalna i Gospodarcza wypracowały pozytywne opinie do w/w sprawozdania.

Następnie Komisja Socjalna zapoznała się z Informacją w zakresie zaplanowanych do przeprowadzenia prac remontowych niezbędnych do wykonania w czasie wakacji celem przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

Ponadto Komisja Gospodarcza podczas swojego posiedzenia zapoznała się z Informacją z realizacji Programu budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych za 2017 r., a następnie wypracowała pozytywną opinię do informacji.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone