Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Obrady XXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice
dniu 24 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pan Andrzej Wereszczyński Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Chełmie, który przedłożył Informację o stanie środowiska na obszarze województwa w 2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Leśniowice oraz Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach.

Podczas obrad została także przedłożona Informacja z realizacji Programu budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych za 2017 r.

Radni zatwierdzili również sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leśniowice oraz sprawozdanie finansowe za 2017 r. podejmując uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Leśniowice z wykonania budżetu za 2017 r. oraz udzielili absolutorium Wójtowi Wiesławowi Radzięciakowi, podejmując uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leśniowice z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
Radni podczas omawianej sesji podjęli również uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2018;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Leśniowice z wykonania budżetu za 2017 r.;
  • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leśniowice z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.;
  • wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie gminy Leśniowice;
  • zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu;
  • wykazu kąpielisk na 2018 rok na terenie Gminy Leśniowice oraz określenia sezonu kąpielowego;
  • zmian siedziby obwodowej komisji wyborczej;
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Leśniowice.


oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone