Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Warsztaty śpiewacze realizowane w ramach operacji „Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych oraz organizację warsztatów na terenie gminy Leśniowice”
dniach 27 - 28 lipca 2018 r. w szkołach podstawowych na terenie gminy odbyły się warsztaty śpiewacze realizowane w ramach operacji „Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych oraz organizację warsztatów na terenie gminy Leśniowice” mająca na celu aktywizację społeczeństwa oraz pozyskanie nowych członków do zespołów śpiewaczych funkcjonujących na terenie gminy Leśniowice współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

Celem głównym projektu było wspieranie twórczości ludowej, promocja twórców i artystów ludowych. Podniesienie atrakcyjności działalności kulturalnej Zespołów Śpiewaczych „Kumowianki” i „Rakołupianki”, poprzez zakup strojów ludowych oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Warsztaty poprowadziły zespoły śpiewacze „Rakołupianki” i „Kumowianki” a celem ich była integracja środowiska artystów ludowych z młodszym pokoleniem odbiorców, kultywowanie tradycji twórców współczesnej sztuki ludowej oraz pozyskanie nowych członków do zespołów.

Zorganizowane spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem i przebiegło w ciepłej i miłej atmosferze przy wspólnym śpiewaniu piosenek ludowych..

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone