Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Obrady XXV sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowicedniu 9 sierpnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XXV sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczył zaproszony gość Pan Sławomir Buczek Komendant Komisariatu Policji w Żmudzi.

Podczas obrad została przedłożona „Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Leśniowice w 2017 r. i I półroczu 2018 r.”

Ponadto Radni podczas omawianej sesji podjęli również uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2018;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
  • nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach;
  • szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
  • uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Leśniowice na lata 2018 - 2028.
  • zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  • uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone