Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Obrady XXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice

dniu 27 września 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się ostatnie obrady XXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:  Pani Ewelina Śliwińska-Prokop II Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pani Magdalena Ciepłowska Główny Specjalista placówki terenowej KRUS w Chełmie, Pan Piotr Mroczkowski Radca Prawny.

Podczas obrad Radni zapoznali się z Informacją Placówki Terenowej KRUS w Chełmie na temat wypadków na terenie gminy Leśniowice.

Następnie Radni przyjęli sprawozdanie z pracy Rady Gminy Leśniowice za okres kadencji 2014 – 2018 r. oraz sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Gminy Leśniowice za lata 2014 – 2018.

W dalszej części obrad Radni zapoznali się z Informacją z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017, Informacją z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018, Informacją z realizacji Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśniowice za 2016 r. oraz z Informacją z realizacji „Programu budowy i modernizacji dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych za 2015-2018”. Ponadto Radni zapoznali się również z Informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.
Radni podczas omawianej sesji podjęli również uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2018;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  • zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia na inkaso;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Leśniowice;
  • uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśniowice";
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Żmudź a Gminą Leśniowice w sprawie powierzenia Gminie Żmudź realizacji zadania publicznego Gminy Leśniowice w zakresie pomocy społecznej;

Na zakończenie ostatnich obrad XXVI sesji VII kadencji Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Prokop podziękował radnym za zaangażowanie w pracę na rzecz Gminy Leśniowice i jej mieszkańców oraz za wysiłek włożony w rozwój społeczności lokalnej. Następnie Przewodniczacy Rady Gminy oraz Wójt Gminy Leśniowice dokonali uroczystego wręczenia radnym pamiątkowych statuetek.

Po części oficjalnej radni wspólne z Wójtem zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie, a następnie odbyło się uroczyste zakończenie VII kadencji Rady Gminy Leśniowice, podczas którego Wójt podziękował wszystkim radnym za zaangażowanie i pracę na rzecz gminy.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone