Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy LeśniowiceW dniu 14 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Leśniowice podczas którego członkowie komisji rewizyjnej zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym za 2018 r. Samorządowego Ośrodka Kultury a następnie pozytywnie je zaopiniowali.

Komisja społeczna zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała sprawozdania za 2018 r.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach wraz ze sprawozdaniem z realizacji kalendarza imprez kulturalnych i sportowych oraz sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani za lata 2017 – 2018.

Komisja zapoznała się także i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Leśniowice za rok 2018.

Ponadto komisja społeczna zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr   XXI/139/2017 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.

Natomiast Komisja gospodarcza zapoznała się z  programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leśniowice na 2019 r. oraz pozytywnie go zaopiniowała.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2019 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone