Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

V obrady sesji VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice
W dni 19 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się V obrady sesji VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pani Aneta Zań oraz Aleksandra Miszczuk-przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie.

Podczas obrad radni zapoznali się z Informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie w sprawie afrykańskiego pomoru świń w województwie lubelskim.

Następnie Radni zatwierdzili Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Leśniowice za rok 2018.

Zatwierdzili również sprawozdania za 2018 r.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, a także sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani za lata 2017 – 2018.

Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawie:

 • zmian w uchwale budżetowej na rok 2019;
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
 • udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojsławice,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm,
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach,
 • uchwalenia statutów sołectw Gminy Leśniowice,
 • powołania spółdzielni socjalnej,
 • uchwalenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśniowice na 2019 rok,
 • likwidacji Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej,
 • przystąpienia Gminy Leśniowice do Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Chełmskiej,
 • zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Leśniowice.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2019 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone