Strona Główna>>>

 Odnowa Centrum Miejscowości Majdan Leśniowski
 

 

 

W miesiącu styczniu 2008 r. został ogłoszony przetarg na opracowanie projektu techniczno – budowlanego na przebudowę placów, parkingów i oświetlenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego „Odnowa centrum miejscowości Majdan Leśniowski”.


W wyniku przetargu został wyłoniony Wykonawca tj. Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego w Chełmie reprezentowany przez Pana inż. Franciszka Dobruka (koszt opracowania dokumentacji wyniósł 17 080,00 zł brutto). W dniu 14 lipca 2008 r. na przedmiotową inwestycję Gmina uzyskała pozwolenie na budowę.

W wyniku przetargu został wyłoniony Wykonawca tj. Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego w Chełmie reprezentowany przez Pana inż. Franciszka Dobruka (koszt opracowania dokumentacji wyniósł 17 080,00 zł brutto). W dniu 14 lipca 2008 r. na przedmiotową inwestycję Gmina uzyskała pozwolenie na budowę.


W marcu 2009 r. po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego naboru wniosków w ramach działania 3.4 Odnowa i rozwój wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 został złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji środkami z Unii Europejskiej.

Nie czekając na rozstrzygnięcie konkursu w dniu 30 marca 2009 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót.

W przetargu udział wzięło 5 oferentów, spośród których wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo TECHNOBUD Sp. z o.o. w Chełmie za cenę 1 096 704,12 zł. Z Wykonawcą tym w dniu 1 czerwca 2009 r. została podpisana umowa na realizację w/w przedsięwzięcia.


W dniu 10 sierpnia 2009 r. został pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaś w dniu 27 sierpnia 2009 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 3.4 Odnowa i rozwój wsi pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Leśniowice na dofinansowanie tej inwestycji środkami Unii Europejskiej w wysokości 500 000,00 zł. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne ma bardzo istotne znaczenie nie tylko dla mieszkańców gminy, ale również dla osób odwiedzających gminę. Poprawie uległa estetyka i atrakcyjność miejscowości a dzięki wykonaniu placu zgromadzeń kultywowane będzie dziedzictwo kulturowe gminy. Liczymy, że nowe centrum miejscowości zostanie pozytywnie przyjęte przez mieszkańców. 


Centrum stan przed realizacja projektu


    

Inwestycja w trakcie realizalcji


     


Po zakończeniu inwestycji

 

      

  

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>