Strona Główna>>>

 


Przebudowa stacji wodociągowej w Leśniowicach, budowa przepompowni wody w Majdanie Leśniowskim, rozbudowa wodociągu grupowego w granicach wsi: Majdan Leśniowski, Teresin, Wierzbica, Sarniak, Poniatówka, Wygnańce

 

W 2006 r. został ogłoszony przetarg na opracowanie projektu budowlanego przebudowy stacji wodociągowej, budowy przepompowni wody i rozbudowy wodociągu grupowego Leśniowice. W wyniku przetargu został Wyłoniony Wykonawca tj. Instalacje Sanitarne Projektowanie-Wykonastwo-Nadzór w Żółtańcach reprezentowany przez inż. Adama Hałasa (koszt opracowania dokumentacji wyniósł 39 000,00 zł.

W dniu 26 lutego 2006 r. na przedmiotową inwestycję Gmina uzyskała pozwolenie na budowę. W roku 2008 r. Gmina Leśniowice ubiegała się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Wniosek został oceniony pozytywnie jednak gmina nie uzyskała dofinansowania.

 

Kolejny raz wniosek o dofinansowanie tej inwestycji został złożony w czerwcu 2009 r. po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego naboru wniosków w ramach działania 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 17 grudnia 2009 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Leśniowice a Samorządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie inwestycji.

 

W dniu 13 stycznia został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót. Wartość kosztorysowa robót wynosiła 6 457 174,39 zł W przetargu udział wzięło 5 oferentów, spośród których wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane PARTNER Sp. z o.o. za cenę 3 046 121,91 zł brutto. Z Wykonawcą tym w dniu 2 marca 2010 r. została podpisana umowa na realizację w/w przedsięwzięcia. Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 10 września 2010 r.

 

Uroczyste oddanie do użytku inwestycji odbyło się w dniu 24 września 2010 r.

W ramach inwestycji wykonano: 22 533 mb sieci wodociągowej 160 mm, 9 138 mb sieci wodociągowej 110 mm, 2 727 mb sieci wodociągowej 90 mm, 1 990 mb przyłączy oraz zmodernizowano ujęcie wody w Leśniowicach i wybudowano przepompownię wody w Majdanie Leśniowskim.

 

 


Wodociąg stan przed realizacja projektu


 

Inwestycja w trakcie realizalcji


     


Po zakończeniu inwestycji

 

      

  

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>