Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Prace na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 0+000 do km 3+700 w miejscowości Sarniak, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – etap I, odcinek drogi od km 2+200 do km 3+300W dniu 15 czerwca 2015 r. w miejscowości Sarniak trwają prace na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 0+000 do km 3+700 w miejscowości Sarniak, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – etap I, odcinek drogi od km 2+200 do km 3+300.

Obecnie wykonawca robót Konsorcjum firm: Lider: Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna ul. Zawieprzycka 3, 20 – 228 Lublin oraz Partner: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o.o. we Włodawie ul. Lubelska 62, 22 – 200 Włodawa, wykonał podbudowę oraz nawierzchnię z masy mineralna bitumicznej. Aktualnie prowadzi roboty wykończeniowe tj. utwardzenie poboczy, cieki odprowadzające wody opadowe i oczyszczenie rowów.

Przewidywany termin zakończenia robót przypada na dzień 30 lipca 2015.

Przypomnijmy, na wyżej wymienione zadanie w dniu 4 marca br. w Lublinie Gmina Lesniowice otrzymała Promesę na suwanie skutków klęsk żywiołowych od Wojewody Lubelskiego.
(http://www.lesniowice.lubelskie.pl/2015/aktualnosci/cc24.html)


oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone