Strona Główna>>>

Ogłoszenia

 

AKTUALNE

Ogłoszenie (4.01.2016)

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy Leśniowice w 2016 roku określony szczegółowo w załączniku.

więcej >>>


Ogłoszenie (22.12.2015)

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy Leśniowice w 2016 roku określony szczegółowo w załączniku.

więcej >>>


Ogłoszenie (17.12.2015)

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 2
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

więcej >>>

Ogłoszenie (3.12.2015)

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza sprzedaż samochodu pożarniczego FS-Lublin ŻUK A-13 rocznik 1971 będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Alojzowie.

więcej >>>

Protokół (13.11.2015)

sporządzony w dniu 13 listopada 2015 r.
z konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

więcej >>>

Ogłoszenie (28.10.2015)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 594, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.), Wójt Gminy Leśniowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

więcej >>>
NIEAKTUALNE

Ogłoszenie (28.10.2015)

Wójt Gminy Leśniowice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Rocznego Program Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”. Uwagi proszę przesyłać drogą mailową na adres lesniowice@zgwrp.org.pl lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Leśniowice do dnia 6 listopada 2015 r. na załączonym formularzu.

Zarządzenie nr 114/2015 >>>
Formularz uwag >>>


Ogłoszenie (23.10.2015)

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług
w zakresie drogowego publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
o charakterze użyteczności publicznej

więcej >>>

Ogłoszenie (1.09.2015)

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący jesiennego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

więcej >>>

Ogłoszenie (17.08.2015)

Na podstawie art. 38 ust. l i 2, art. 40 ust. l pkt l ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782, z późn. zm.) Wójt Gminy Leśniowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Leśniowice

więcej >>>

Obwieszczenie (2.06.2015)

Marszałka Województwa Lubelskiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji
Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021 wraz z prognozą oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko oraz Planem inwestycyjnym.

więcej >>>Ogłoszenie (30.03.2015)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LEŚNIOWICE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice.

więcej >>>
załączniki >>>


Ogłoszenie
(30.03.2015)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 594 z późn. zm.), art. 35 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. póz. 518, z późn. zm.), Wójt Gminy Leśniowice podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości rolnych

więcej >>>


Ogłoszenie (30.03.2015)

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) Wójt Gminy Leśniowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 1/2015 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

więcej >>>


Ogłoszenie (20.01.2015)

Uprzejmie informuję, że w wyniku rozstrzygniętego w dniu 19 stycznia 2015 r. konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Leśniowice w 2015 roku" wybrana została oferta Klubu Sportowego „Astra" w Leśniowicach na kwotę 49 000 zł.

więcej >>>


Ogłoszenie (08.01.2015)

 Wójt Gminy Leśniowice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Leśniowice w 2015 roku

zarządzenie 2/15 >>>
formularz >>>

    

 
 

Do Góry

Strona Główna>>>