Strona Główna>>>

Ogłoszenia

 

AKTUALNE

Ogłoszenie (20.01.2015)

Uprzejmie informuję, że w wyniku rozstrzygniętego w dniu 19 stycznia 2015 r. konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Leśniowice w 2015 roku" wybrana została oferta Klubu Sportowego „Astra" w Leśniowicach na kwotę 49 000 zł.

więcej >>>

NIEAKTUALNE

Ogłoszenie (08.01.2015)

 Wójt Gminy Leśniowice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Leśniowice w 2015 roku

zarządzenie 2/15 >>>
formularz >>>

Ogłoszenie (22.12.2014)

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 5
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

więcej >>>

Ogłoszenie (10.12.2014)

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy Leśniowice w 2015 roku określony szczegółowo w załączniku

więcej >>>
wzór sprawozdania >>>
wzór oferty >>>

Ogłoszenie (10.12.2014)

Akademia PARP informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń e-learningowych i mobilnych, w których udział mogą wziąść wszyscy przedsiębiorcy i pracownicy sektora MŚP oraz osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

więcej >>>

Ogłoszenie (7.10.2014)

Protokół sporządzony w dniu 3 listopada 2014 r. z konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2015 rok.

protokół >>>
załącznik do protokołu >>>


Ogłoszenie (7.10.2014)

Wójt Gminy Leśniowice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Rocznego Program Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”. Uwagi proszę przesyłać drogą mailową na adres lesniowice@zgwrp.org.pl lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Leśniowice do dnia 31 października 2014 r. na załączonym formularzu.

zarządzenie nr 80/2014 >>>
formularz uwag >>>


Obwieszczenie (13.10.2014)


WÓJTA GMINY LEŚNIOWICE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice oraz przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice.

więcej >>>
uchwała >>>

Ogłoszenie (8.10.2014)

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Leśniowice, który odbędzie się w sali konferencyjnej UG
Leśniowice w dniu: 12 listopada 2014 r.

więcej >>>
wyniki naboru >>>


Ogłoszenie (7.10.2014)

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń zamontowanych w kotłowniach.

zapytanie ofertowe >>>
załącznik nr 1 >>>
załącznik nr 2 >>>
załącznik nr 3 >>>

Ogłoszenie (26.08.2014)

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Leśniowice, który odbędzie się w sali konferencyjnej UG Leśniowice w dniu 26 września 2014 r.

więcej >>>

Ogłoszenie (19.08.2014)

W związku z embargiem wprowadzonym przez władze rosyjskie na wybrane produkty rolno-spożywcze, obowiązującym od dnia 1 sierpnia 2014r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wprowadzenie instrumentów wsparcia rynku. W celu uzyskania ewentualnych rekompensat, w przypadku objęcia wycofywanych poprzez biodegradację pełnowartościowych produktów wsparciem, zachodzi konieczność udokumentowania przeprowadzanych działań.

więcej >>>


Ogłoszenie (18.08.2014)

Wójt Gminy Leśniowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

więcej >>>


Ogłoszenie (12.06.2014)

WÓJT GMINY LEŚNIOWICE ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach, Leśniowice  24B, 22-122 Leśniowice.


więcej >>>


Obwieszczenie (28.04.2014)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja Oddział Zamość ul. Kuźmiana l, 22 - 400 Zamość, Rejon Energetyczny Chełm ul. Trubakowska 61, 22-100 Chełm w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie punktuodłącznikowego 15 kV sterowanego droga radiową na działkach ozn. nr ewid. 873 i 1018 obręb Majdan Leśniowski.

więcej >>>

Ogłoszenie (4.04.2014)

Po uzyskaniu pozwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 3 lutego 2014 r. znak: IN.II.5173.1.1.2014 oraz zgody Rady Gminy Leśniowice wyrażonej uchwałą nr XXVII/165/2014 Wójt Gminy Leśniowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabytkowej stanowiącej własność Gminy Leśniowice, który odbędzie się w sali konferencyjnej UG Leśniowice w dniu 12 maja 2014 r. o godz. 12:00.

więcej >>>

Ogłoszenie (4.04.2014)

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leśniowice, który odbędzie się w sali konferencyjnej UG Leśniowice w dniu 12 maja 2014 r.

więcej >>>


Ogłoszenie
(14.03.2014)

Wójt Gminy Leśniowice zawiadamia, że w dniach od 14 marca 2014 do 17 kwietnia 2014 r. został udostepniony do opini i uzgodnień projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszarów Kasiłan, Kumów Majoracki, Kumów Plebański i Sielec w gminie Leśniowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

projekt planu - tekst >>>
projekt planu - rysunek >>>
prognoza oddziaływania na środowisko >>>


Obwieszczenie (20.02.2013)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Instalacja wytwarzania paliw z biomasy w postaci pelet zmikronizowany z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej" na działkach ewid. nr 358/3 i 359/3 obręb wsi Sielec.

więcej >>>


Ogłoszenie (17.02.2014)

Wójt Gminy Leśniowice podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości rolnych.

więcej >>>


Ogłoszenie (22.01.2014)

Wójt Gminy Leśniowice informuje o wyborze oferty na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Leśniowice w 2014 roku”.

więcej >>>


Obwieszczenie (16.01.2014)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni wiatrowej EW2 o mocy do 900 kW i całkowitej wysokości do 100 m npt. na działce o nr 357 w miejscowości Sielec, gm. Leśniowice".

więcej >>>


Zapytanie ofertowe (10.01.2014)

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie mienia gminy Leśniowice na 2014 r.

zapytanie ofertowe >>>
załącznik nr 1 >>>
załącznik nr 2 >>>
załącznik nr 3 >>>
załącznik nr 4 >>>
załącznik nr 5 >>>
załącznik nr 6 >>>    

 
 

Do Góry

Strona Główna>>>