Strona Główna>>>

Ogłoszenia

 

AKTUALNE
Ogłoszenie (13.02.2013)

Wójt Gminy Leśniowice informuje, że gmina w trybie ciągłym prowadzi zapisy chętnych do usunięcia pokrycia dachowego z posesji zawierających azbest.

ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie (23.01.2013)

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sielcu.

ogłoszenie


Ogłoszenie (18.01.2013)

Informuję, że w okresie luty – marzec 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Leśniowice odbędzie się szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy (kurs chemizacyjny).

ogłoszenie


Ogłoszenie (11.01.2013)

Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie Kultury Fizycznej na terenie gminy Leśniowice w 2012 r."

ogłoszenie


NIEAKTUALNE


Ogłoszenie (11.12.2012)

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy Leśniowice w 2013 roku

zarządzenie nr 97/2012
ogłoszenie
wzór sprawozdania
wzór oferty


Ogłoszenie (10.12.2012)

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza rokowania po II przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leśniowice, które odbędą się 14 stycznia 2013 r. o gody. 9:00 w sali konferencyjnej UG Leśniowice

więcej


Ogłoszenie (21.11.2012)

Wójt Gminy Leśniowice zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla rolników, które obejmie zagadnienia z zakresu: działalności rolniczej i pozarolniczej w gospodarstwie rolnym (rozliczenia z US, podatki, obowiązki, zwolnienia), wyboru właściwej formy opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej, podatku dochodowego w rolnictwie, rozliczenia podatku VAT w rolnictwie na zasadach ogólnych.

więcej


Wyniki przeprowadzonych konsultacji do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r."(18.10.2012)

więcej


Ogłoszenie (15.10.2012)

Wójt Gminy Leśniowice zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla rolników, domowników, osób zatrudnionych w rolnictwie oraz osób będących płatnikami podatku rolnego pn.: "Wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności inwestycyjne".

ogłoszenie


Ogłoszenie (15.10.2012)

Wójt Gminy Leśniowice informuje, że w dniach 22 - 23 października 2012 r. na terenie gminy Leśniowice odbędzie się bezpłatna zbiórka elektrośmieci.

więcej


Ogłoszenie (05.10.2012)

Na podstawie art. 17 pkt 11 oraz art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z pózn. zm.).
Wójt Gminy Leśniowice zawiadamia, że w dniach 08 - 29 października 2012 r., w godz. 10:00 - 14-00 w siedzibie Urzędu Gminy Leśniowice, sala konferencyjna, 22-122 Leśniowice, tel. 82 567 54 94, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśniowice pod rolniczą biogazownię na działce o nr ewidencyjnym 59/2
w obrębie Dębina obejmujący obszar przedmiotowej działki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt w/w planu przewiduje wyznaczenie terenów pod lokalizację rolniczej biogazowni zakładowej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i uzbrojeniem. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 18 października 2012 r. w godz. od 12:00 - 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w sali konferencyjnej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy skladać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2012 r. na piśmie
w siedzibie Urzędu Gminy Leśniowice, 22-122 Leśniowice lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

projekt uchwały
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
prognoza oddziaływania na środowiskoOgłoszenie o konsultacjach programu współpracy na 2013 r. (03.10.2012)

Wójt Gminy Leśniowice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”. Uwagi proszę przesyłać drogą mailową na adres lesniowice@zgwrp.org.pl lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Leśniowice do dnia 11 października 2012 r. na załączonym formularzu.

zarządzenie
załacznik nr 1
załącznik nr 2


Obwieszczenie (28.09.2012)

Wójt Gminy Leśniowice zawiadamia, że w dniach 08 - 29 października 2012 r., w godz. 10:00 - 14-00 w siedzibie Urzędu Gminy Leśniowice zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśniowice pod rolniczą biogazownię.

więcej


Ogłoszenie (25.09.2012)

Wójt Gminy Leśniowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z póżn. zm.) zawiadamia, że w dniu 25 września 2012 r. na wniosek Państwa Joanny i Sławomira Kraczkowskich wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

więcej


Ogłoszenie (10.09.2012)

Wójt gminy Leśniowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

wykaz


Uwaga przedsiębiorcy!!! (30.08.2012)

Przypominamy, że wszelkie czynności zwiazane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

więcej
Ogłoszenie (23.08.2012)

Wójt Gminy Leśniowice informuje, że w dniach od 27 sierpnia do 17 września 2012 r. w godz. 10:00 - 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Leśniowice zostanie udostępniony do uzgodnień i opinii projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśniowice pod rolniczą biogazownię na działce o nr ewidencyjnym 59/2 w obrębie miejscowości Dębina.

zawiadomienie
projekt uchwały
prognoza oddziaływania na środowisko
projekt planu zagospodarowania przestrzennego
studium orientacja

 


Ogłoszenie (06.08.2012)

Wójt Gminy Leśniowice podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco wpływać na środowisko pn.: Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą.

więcejOgłoszenie (31.07.2012)

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy Leśniowice, który odbędzie się 31 sierpnia 2012 r. o godz. 9:00
w sali konferencyjnej UG Leśniowice.


więcejOgłoszenie (18.06.2012)

Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice pod rolniczą biogazownię na działce o nr ewidencyjnym 59/2 w obrębie miejscowości Dębina.

więcej


Ogłoszenie (14.06.2012)

Wójt Gminy Leśniowice informuje, że w 2012 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych gminy Leśniowice ankieterzy będący pracownikami Urzędu Statystycznego w Lublinie będą prowadzić następujące rolnicze badania ankietowe.

więcejOgłoszenie (06.06.2012)

Wójt Gminy Leśniowice podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco wpływać na środowisko pn.: Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą.

więcej


Ogłoszenie (04.04.2012)

Wójt Gminy Leśniowice informuje, że producenci rolni, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

więcej


Ogłoszenie (02.04.2012)

Wójt Gminy Leśniowice zaprasza wszystkich mieszkańców zamierzających zmienić pokrycie dachowe i usunięcie wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji do zgłaszania się do Urzędu Gminy pok. nr 15 w celu wypełnienia deklaracji.

więcej


Ogłoszenie (02.04.2012)

Ogłoszszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na demontaż, transport i utylizacje wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Leśniowice.

więcej


Ogłoszenie (19.03.2012)

Wójt gminy Leśniowice podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Leśniowice został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 19 marca 2012 r.  do 9 kwietnia 2012 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.Ogłoszenie (12.03.2012)

Uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" w dniach 12 - 30 marca 2012 r. przeprowadza nabór wniosków na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

więcejOgłoszenie (29.02.2012)

Wójt Gminy Leśniowice informuje, że Gmina będzie aplikowała o środki w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energii przyjazna środowisku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. ,,Odnawialne źródła energii wspólną sprawą gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Leśniowice, Siedliszcze, Wojsławice
i Żmudź ”, w ramach którego mieszkańcy gminy będą mogli uzyskać dofinasowanie na zakup
i montaż kolektorów słonecznych.


więcej
ankieta
deklaracja


Ogłoszenie (29.02.2012)

Wójt Gminy Leśniowice Informuję, że został uruchomiony system ELF wspomagający wypełnienie w formie elektronicznej wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis
w rolnictwie.


więcej


Ogłoszenie (10.01.2012)

Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie Kultury Fizycznej na terenie gminy Leśniowice w 2012 r."

ogłoszenie


Ogłoszenie (04.01.2012)

   Zaproszenie do udziału w projekcie "Centrum organizacji Pozarządowych Domu Europy"

zaproszenieOgłoszenie (21.12.2012)

Urząd Gminy Leśniowice uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. wejdą w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

treść
rejestr działalności
wniosek
oświadczenie

Ogłoszenie (05.12.2011)

    Wójt Gminy Leśniowice ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego pn. "Upowszechniania Kultury Fizycznej na terenie gminy Leśniowice 2012 r.Ogłoszenie (22.09.2011)

 

    Wójt Gminy Leśniowice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.

 Uwagi proszę przesyłać drogą mailową na adres lesniowice@zgwrp.org.pl lub osobiście
w Urzędzie Gminy Leśniowice, pok. nr 3 do dnia 30 września 2011 r.

na załączonym formularzu.

 Projekt programu oraz formularz do pobrania poniżej.

 

projekt programu >>>

formularz uwag >>>

 


Ogłoszenie (20.04.2011)

    Wójt Gminy Leśniowice zaprasza na spotkanie w sprawie kolektorów słonecznych, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2011 r. o godz. 15:00

więcej

Ogłoszenie (20.04.2011)

    Wójt Gminy Leśniowice informuje, że do dnia 25 czerwca 2011 r.
producenci rolni w Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy Lublin mogą składać
wnioski o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany  (zbóż jarych, zbóż ozimych, roślin strączkowych,
ziemniaka, mieszkanek zbożowych i pastewnych).

więcej


Obwieszczenie (11.04.2011)

    o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Leśniowice

więcej


Ogłoszenie (29.03.2011)

    Wójt Gminy Leśniowice informuje, że gmina przystąpiła do Projektu pt. „Pilotażowy systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem, ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

więcej


Ogłoszenie (29.03.2011)

    Wójt Gminy Leśniowice informuje, że w dalszym ciągu istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

więcej


Ogłoszenie (29.03.2011)

    Wójt Gminy Leśniowice informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych.

więcej


Ogłoszenie (29.03.2011)

    Wójt Gminy Leśniowice informuje, że w dniu 3 kwietnia 2011 r. w godzinach od 8.00 do 18.00 w remizie OSP w Sielcu odbędą się wybory członków do Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej.

więcej


Ogłoszenie (15.02.2011)

    Od 1 do 31 marca 2011 roku będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
    Do wniosku o zwrot podatku proszę dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego z okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, zakupione :
- od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.


Obwieszczenie (10.02.2011)

 

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ Zmiana użytkowania terenów składowych na tereny produkcji rolnej zwierzęcej polegająca na wykonaniu robót budowlanych w celu zmiany sposobu użytkowania magazynów zbożowych płaskich wschodniego i zachodniego na obory dla bydła mięsnego wraz z budową obiektów towarzyszących na dziatkach nr ewid. 59 i 53 położonych w obrębie Dębina gmina Leśniowice."


więcej

Ogłoszenie (07.01.2011)

 

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

na terenie Gminy Leśniowice w 2011 r.

 

pełna treść ogłoszenia

oferta_wzór.doc

umowa_wzór.doc

sprawozdanie_wzór.docOgłoszenie (29.12.2010)

 

  Uprzejmie informuje, że Urząd Gminy Leśniowic - Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa prowadzi zapisy chętnych na zakup pojemników plastikowych o pojemności 110 litrów do gromadzema odpadów komunalnych.


więcej


Ogłoszenie (15.12.2010)


    Wójt Gminy Leśniowice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Programu współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.
 Uwagi proszę przesyłać drogą mailową na adres lesniowice@zgwrp.org.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Leśniowice, pok. nr 3 do dnia 29 grudnia 2010 r. na załączonym formularzu.
 Projekt programu oraz formularz do pobrania poniżej.


projekt programu

formularz uwag


Ogłoszenie (9.12.2010)

 

  Wójt Gminy Leśniowice jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.


więcej


Ogłoszenie (7.10.2010)

 

  Ogłoszenie  o  przetargu w formie licytacji na sprzedaż płytek chodnikowych.


więcej


Ogłoszenie (27.09.2010)

 

  Obwieszczenie Wójta Gminy Leśniowice z dnia 27 września 2010 r. o podziale gminy na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.


więcej

Ogłoszenie (19.08.2010)

 

  Informacja o wyniku konkursu na realizację usługi z Programu Integracji Społecznej


więcej


Ogłoszenie (6.07.2010)

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach Programu Integracji Społecznej


więcej


Ogłoszenie (28.06.2010)

 

Urząd Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach informują, że w miesiącu lipcu organizowane będzie szkolenie osób zainteresowanych pozyskaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na tworzenie gospodarstw agroturystycznych. Przewidywana liczba uczestników – 30 osób. Zapisy prowadzone są w sekretariacie Urzędu Gminy Leśniowice. W przypadku większej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzone są do dnia 5 lipca 2010 r.


Ogłoszenie (14.06.2010)

 

Na podstawie art.16 ust. l ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010r. (Dz. U. Nr 126, póz. 1040) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Leśniowice.
Osoby zainteresowane pracą w charakterze rachmistrza spisowego na terenie Gminy Leśniowice powinny zglaszać się bezpośrednio do Urzędu Gminy Leśniowice w terminie do 16 czerwca 2010 r.

 

więcej


Ogłoszenie (4.06.2010)

 

Informuję, że spisy wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały sporządzone. Każdy wyborca może dokonać sprawdzenia, czy został ujęty w spisie. Spisy udostępniane są w Urzędzie Gminy w Biurze Ewidencji Ludności w godzinach urzędowania urzędu.Ogłoszenie (30.05.2010)

 

W dniach 27-30 maja w odpowiedzi na Apel Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice o pomoc dla poszkodowanych, przeprowadzona została przez Komitety Sołeckie przy współpracy z pracownikami gminy zbiórka pieniężna we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Leśniowice..

więcej


Ogłoszenie (6.05.2010)

 

Urząd Gminy Leśniowice zleci wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśniowice na lata 2010-2032”.

więcej


Ogłoszenie (6.05.2010)

    Informacja o wyniku konkursu na realizację usługi z Programu Integracji Społecznej

więcej


Obwieszczenie (4.01.2011)

 

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ Zmiana użytkowania terenów składowych na tereny produkcji rolnej zwierzęcej polegająca na wykonaniu robót budowlanych w celu zmiany sposobu użytkowania magazynów zbożowych płaskich wschodniego i zachodniego na obory dla bydła mięsnego wraz z budową obiektów towarzyszących na dziatkach nr ewid. 59 i 53 położonych w obrębie Dębina gmina Leśniowice."


więcej


Ogłoszenie (27.04.2010)

 

Uprzejmie informuję, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 19.04.2010 r. w sprawie  wydzierżawienia lokalu po byłej restauracji w Leśniowicach wpłynęła jedna oferta złożona przez Firmę Usługowo - Handlową "KAROLA" Karolina Masłowska, 22-304 Siennica Różana 268.


Ogłoszenie (19.04.2010)

 

Uprzejmie informuję, że na terenie gminy Leśniowice istnieje możliwość wydzierżawienia lokalu po byłej restauracji w Leśniowicach.

 

więcej

 

Ogłoszenie (13.04.2010)

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach Programu Integracji Społecznej


więcej


Ogłoszenie (15.01.2010)

 

Agencja Rynku Rolnego - interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż.

 

więcej


Ogłoszenie (06.01.2010)

 

Uprzejmie informuję, że na terenie gminy Leśniowice istnieje możliwość wydzierżawienia lokalu po byłej restauracji w Leśniowicach.

 

więcej

Ogłoszenie (31.12.2009)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realiację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kulury fizycznej i sportu na terenie Gminy Leśniowice w 2010 r.

więcej

oferta_wzór.doc

umowa_wzór.doc

sprawozdanie_wzór.doc


Ogłoszenie (29.12.2009)


Bezpłatne szkolenia dla rolników ubezpieczonych w KRUS


więcej


Ogłoszenie (22.12.2009)


Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie przygotowuje się do realizacji wiosennej kampanii szkoleniowo-doradczej na terenie gminy Leśniowice. Tak jak co roku głównym tematem będzie możliwość pozyskiwania przez rolników funduszy UE dostosowanie gospodarstw do wymogów Cross Complaince (zasady wzajemnej zgodności) oraz aktywizacji obszarów wiejskich ( przedsiębiorczość i agroturystyka) Zaplanowano również realizację „ Kursów Chemizacyjnych” Zgłoszenia na szkolenia prowadzi Urząd Gminy Leśniowice Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nr tel. 82 567-54-91,


Ogłoszenie (15.12.2009)

 

Urząd Gminy Leśniowice uprzejmie informuje, że posiada gruz w zamian za rozbiórkę przystanku autobusowego w miejscowości Leśniowice. Przystanek należy rozebrać w terminie do dnia 18 grudnia 2009r.
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod nr tel. 082 567-54-91


Ogłoszenie (10.12.2009)

 

W Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny w Krasnymstawie, pod sygn. akt I ns 553/09 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa reprezetowanego przez Starostę Chełmskiego o stwierdzenie zasiedzenia posiadłości.

 

więcej


Ogłoszenie (7.12.2009)

 

Harmonogram wyznaczania drzew do wycięcia, legalizacji pochodzenia drewna i ustalania zadań dla właścicieli lasów położonych na terenie gmin: Białopole, Chełm, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź

 

więcej

 

Ogłoszenie (3.12.2009)


Obwieszczenie Wójta Gminy Leśniowice z dnia 3.12.2009 r.

 

więcej


Ogłoszenie (4.11.2009)

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie informuje, że istnieje możliwość nieodpłatnej wycinki zakrzaczeń w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych w okresie od 2 listopada 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r. na potrzeby własne mieszkańców.

 

więcej

 

Ogłoszenie (09.09.2009)

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Leśniowice położonych na terenie wsi: Kumów Plebański

 

więcej

 

Ogłoszenie (26.08.2009)

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Leśniowice położonych na terenie wsi: Horodysko, Sielec

 

więcej

 

Ogłoszenie (16.07.2009)

 

Ogłoszenie o bezpłatnych badaniach

 

więcej

 

Ogłoszenie (15.07.2009)

 

Informacja o składaniu oświadczeń o poniesionych stratach w uprawach rolnych

 

ogłoszenie

komunikat

oświadczenie

 

Ogłoszenie (22.06.2009)

 

Ogłoszenie o konkursie na realizację usługi z Programu Integracji Społecznej.

 

więcej

załącznik nr1

załącznik nr2

załącznik nr3

załącznik nr4

 

Ogłoszenie (17.06.2009)

 

Informacja o wyniku konkursu na realizację usługi z Programu Integracji Społecznej.

 

więcej

 

 Ogłoszenie (17.06.2009)

Urząd Gminy Leśniowice informuje, że na terenie gminy Leśniowice istnieją  nieruchomości
 niezamieszkałe ( pustostany )  z przeznaczeniem na wynajem

więcej

 

Ogłoszenie (21.05.2009)

 

Ogłoszenie o konkursie na realizację usługi z Programu Integracji Społecznej.

 

więcej

załącznik nr1

załącznik nr2

załącznik nr3

załącznik nr4

 

Ogłoszenie (18.05.2009)

 

Wynik konkursu na realizację usługi z Programu Integracji Społecznej.

 

więcej

 

Ogłoszenie (29.04.2009)

Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych przeprowadzających wybory do Parlamentu Europejskiego

więcej

 

Ogłoszenie (22.04.2009)


Wójt Gminy Leśniowice uprzejmie informuje mieszkańców gminy, że w roku 2009 organizowana jest XI edycja konkursu.

 więcej

Formularz zgłoszeniowy do konkursu

 

 

Ogłoszenie (22.04.2009)

 

Ogłoszenie o konkursie na realizację usługi z Programu Integracji Społecznej.

 

więcej

załącznik nr1

załącznik nr2

załącznik nr3

załącznik nr4

 

 

Ogłoszenie (03.04.2009)

 

Pomoc dla rolników przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe na rok 2009

 

więcej

 

Ogłoszenie (30.03.2009)

 

Informacja  o możliwości wydzierżawienia lokalu po byłej restauracji w Leśniowicach  o łącznej powierzchni 309,20 m

 

więcej

 

Ogłoszenie (18.03.2009)

 

Informacja o wyniku konkursu na realizację usługi z Programu Integracji Społecznej.

 

więcej

 

 

Ogłoszenie (20.02.2009)

Wójt Gminy Leśniowice  ogłasza otwarty konkurs na realizację usługi z Programu Integracji Społecznej.

 

więcej  

załącznik nr1

załącznik nr2a

załącznik nr2b

załącznik nr3

załącznik nr4

 

Ogłoszenie (28.01.2009)


Uprzejmie informujemy że prowadzone są zapisy na szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony
 roślin przy użyciu opryskiwaczy

 

więcej

 

 

Ogłoszenie (16.12.2008)

 

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Leśniowice 2008-2009

 

więcej

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie (22.01.2009)
 

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

więcej                      oferta_wzór.doc

 

 

 

Ogłoszenie (14.01.2009)
 

O przetargu nieograniczonym na sprzedaż budynku w miejscowości Janówka zlokalizowanego
na działce oznaczonej nr 9/2 obręb Janówka

 

więcej

 

 

Ogłoszenie (15.10.2008)

 

Lista osób zakwalifikowanych do następnego etapu na stanowisko
Bibliotekarza Biblioteki Publicznej w Sielcu

 

więcej

 

Ogłoszenie (23.09.2008)

 

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza nabór na stanowisko

 

 więcej

 

 

Informacja (17.09.2008 r.)
 

Lista ofert na świadczenie usług w ramach Programu Integracji Społecznej

rekomendowanych przez Komisję Konkursową i zaakceptowanych do realizacji
przez Wójta Gminy Leśniowice

 

więcej

 

 

 

Informacja

 

Informacja o wyniku przetargu którego przedmiotem jest termomodernizacja i przebudowa Szkoły filialnej w Kumowie Plebańskim - Etap I

 

więcej

 

 

Ogłoszenia (11.09.2008 r.)
 

informacja o projektach uproszczonych planu lasów dla obrębów ewidencyjnych Gminy Leśniowice dotyczące lasów własności indywidualnej

 

więcej

 

Ogłoszenie (01.09.2008)


o przyjmowaniu wniosków do programu "Uczeń na wsi" PFRON.
 

więcej

 

 

Ogłoszenie (01.08.2008)

 

o zamówieniu, którego przedmiotem jest termomodernizacja i przebudowa Szkoły filialnej w Kumowie Plebańskim - Etap I

 

więcej

 

Ogłoszenie (01.08.2008)

 

Wójt Gminy Leśniowice

ogłasza nabór na stanowisko d/s wymiaru podatków w Referacie Finansów

 

więcej

 

Ogłoszenie (01.08.2008)

 

o zamówieniu, którego przedmiotem jest wykonanie boisk wielofunkcyjnych wraz z ogrodzeniem w ramach zadania "Moje Boisko Orlik 2012" - Etap I.

 

więcej

 

Ogłoszenie (31.07.2008)

 

Informacja Agencji Rynku Rolnego dla producentów mleka

 

 

więcej

 

Ogłoszenie (22.07.2008)

 

W sprawie nasilającej  się populacji bobra na terenie Gminy  Leśniowice

więcej

Ogłoszenie (17.07.2008)

Wójt Gminy Leśniowice poszukuje pracownika na stanowisko kierowcy

 

więcej

 

Ogłoszenie (17.07.2008)

Wójt Gminy Leśniowice

ogłasza nabór na stanowisko w Referacie Finansów - kasjer

 

więcej

Ogłoszenie (17.07.2008)

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza nabór na stanowisko

„ Specjalista d/s pozyskiwania środków unijnych oraz zamówień publicznych ”

więcej

 

 

 

 

 

Ogłoszenie (10.07.2008)

 

Informacja o wyniku przetargu  na „ Modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości "Teresin"

 

więcej

 

Ogłoszenie (18.06.2008)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Teresin

 

więcej

 

Ogłoszenie (04.06.2008)

 

Wójt Gminy Leśniowice zatrudni na zastępstwo pracownika ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo-Budżetowym

 

więcej

 

Ogłoszenie (14.05.2008)

Informacja o wyniku przetargu na dostawę piasku na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wygnańce

 więcej

 

Ogłoszenie (28.03.2008)

Specyfikacja do przetargu na dostawę piasku na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wygnańce

  więcej

 

Ogłoszenie (10.04.2008)

Pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe

 więcej

 

Ogłoszenie (28.03.2008)

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Leśniowice -  referent d/s oświaty

 więcej

 

Informacja dla rolników

 

Od  dnia  15 marca 2008r Biuro Powiatowe  ARiMR w Chełmie  rozpoczęło przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych.

 

 więcej

 

Ogłoszenie (17.03.2008)

 

Informacja o wynikach naboru  na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Leśniowice Specjalista d/s pozyskiwania środków unijnych.

 

 więcej

 

Ogłoszenie (10.03.2008)

 Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy stanowiących gminny zasób nieruchomości

więcej

Ogłoszenie (10.03.200)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Leśniowice

 więcej

Ogłoszenie (04.06.2008)

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza nabór na stanowisko

 więcej

Ogłoszenie (01.03.2008)


Wójt Gminy Leśniowice uprzejmie informuje mieszkańców gminy, że w roku 2008 organizowana jest X edycja konkursu.

 więcej

 

Ogłoszenie (01.04.2008)

Informacja o wyniku przetargu na zakup żużla paleniskowego wraz z dostawą w wysokości 1 500 ton.

 więcej

 

Ogłoszenie (05.04.2008)

Informacja o wyniku przetargu na  na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 więcej

 

 

Ogłoszenie (05.04.2008)

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę zbiornika wodnego "Maczuły"

 więcej

 

 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko referenta d/s oświaty w Urzędzie Gminy Leśniowice.

 

 więcej

 

 

Ogłoszenie (12.03.2008)
 

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza konkurs ofert na dzierżawę  zbiornika wodnego „Maczuły”

 więcej

 

Ogłoszenie (03.03.2008)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 więcej  

 

 

 

Ogłoszenie (28.02.2008)

 

      Wójt Gminy Leśniowice ogłasza nieograniczony przetarg zakup żużla w ilości 1.500 t. oraz jego dostawę

 

więcej

 

Ogłoszenie (24.10.2007)
 

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza o przetargu ustnym nieograniczonym  na sprzedaż nieruchomości

 więcej

Ogłoszenie (08.03.2008)
 

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza nabór na stanowisko

„ Specjalista d/s pozyskiwania środków unijnych oraz zamówień publicznych ”

 więcej

 

 

Ogłoszenie (08.03.2008)
 

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza nabór na stanowisko refernta d/s oświaty

 więcej

 

 

Ogłoszenie (10.04.2007)
 

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza nabór na stanowisko księgowej w Referacie Finansowym więcej

 

Ogłoszenie (08.03.2007)
 

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza nabór na stanowisko Z-cy Skarbnika Gminy Leśniowice więcej

 

 

Ogłoszenie (02.02.2007)

 

      Wójt Gminy Leśniowice ogłasza nieograniczony przetarg zakup żużla w ilości 3000 t. oraz jego dostawę do m-ści Wygnańce-Leszczany II-Maziarnia pobierz


 

Ogłoszenie (17.01.2007)

    Wójt Gminy Leśniowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania ”Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2007” więcej

Ogłoszenie (16.09.2005)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przetsięwzięcia pod nazwą " Budowa drogi gminnej nr 004975L od km. 0 + 00 do km 1+ 655,14 w miejscowości Kolonia Plisków

więcej


 
 

Do Góry

Strona Główna>>>